ĐẠI HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2019 -2020

Thực hiện Thông tư số 55/ 2011/TT-BGDĐ ngày 22 tháng 11 năm 2011của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019- 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Mang Thít, Phương hương, nhiệm vụ năm học của trưởng tiểu học APB. Hôm nay ngày 24/8/2019 trường tổ chức Đại hội PHHS năm học 2019 – 2020, nhằm để đánh giá lại quá trình hoạt động của hội trong năm học vừa qua và định ra phương hướng hoạt động trong năm học mới.
Đại hội PHHS lần này có nhiệm vụ hết sức quan trọng là Ban đại diện cha mẹ học sinh sẽ đánh giá lại hoạt động năm qua về những mặt làm được, những hạn chế cần khắc phục đồng thời cũng đưa ra biện pháp, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới sát thực hơn. Đặc biệt là đại hội lần này là chúng ta có nhiệm vụ hết sức quan trọng là bầu BCH hội cha mẹ học sinh khóa mới nhiệm kỳ 2019 – 2020 nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đề ra theo điều lệ cha mẹ học sinh và kết hợp với nhà trường xã hội trong việc giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay.
Để thực hiện nhiệm vụ này, tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ làm việc với tin thần tập trung, khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ.
Một số hình ảnh trong buổi đại hội:
IMG_20190824_074217

IMG_20190824_074226

IMG_20190824_074234

IMG_20190824_074256

IMG_20190824_074452

IMG_20190824_085412

IMG_20190824_085437

IMG_20190824_085440

IMG_20190824_085519

IMG_20190824_085525

IMG_20190824_085544

IMG_20190824_085550

IMG_20190824_085612

IMG_20190824_085632